Kirjanpito-, tilinpäätös- ja toimistopalvelut

Hallintopalvelu Feld Oy

yrityksille - yhdistyksille - yksityishenkilöille

Palvelut yrityksille ja yhdistyksille

Taloushallinto

Tietokone

Luotettava ja ajantasainen kirjanpito on perusedellytys menestyvälle yritystoiminnalle. Se luo talouden hallinnalle perustan ja on yksi yrityksen johdon tärkeimmistä työvälineistä yrityksen kannattavuuden seurantaan.

 • Kirjanpito ja raportointi
 • Tilinpäätös ja veroilmoitus
 • Oma-aloitteiset verot
 • Verosuunnittelu

Palkanlaskenta

Palkka

Palkanlaskenta on osa toimivaa taloushallintoa. Ulkoistettu palkanlaskenta sopii hyvin yrityksille, joissa ei haluta käyttää omaa resurssia palkkaprosessiin liittyvien operatiivisten asioiden hoitamiseen.

 • Palkanlaskenta
 • Palkan maksatus
 • Tulorekisteri-ilmoitukset
 • Palkkatodistukset

Toimistopalvelut

Tulostin

Hoidamme yleisimmät toimistotyöt yksittäisinä tehtävänantoina tai laajempina kokonaisuuksina asiakkaan tiloissa tai etäpalveluna. Meille voit ulkoistaa mitkä tahansa toimistotyösi satunnaisesti tai pidemmäksi ajaksi.

 • Laskutus ja maksuliikenne
 • Kokouspöytäkirja
 • Tarjousasiakirjat
 • Erilaiset sopimukset


Palvelut yksityishenkilöille

Yksityishenkilöille ja kotitalouksille

palmu
Hallintopalvelu Feld Oy tarjoaa yksityishenkilöille taloudenpitoon ja siihen liittyviin kodin velvoitteisiin liittyvää palvelua vuosien mukanaan tuomalla ammattitaidolla ja kokemuksella.

Esitäytetyllä veroilmoituksella on suurin osa tiedoista valmiina, mutta tiedoissa saattaa olla virheitä tai puutteita. Veroilmoitus pitää tarkistaa huolellisesti ja tarvittaessa täydentää puuttuvat tiedot.

Verohallinto saa paljon tietoja automaattisesti, mutta osa tuloista ja vähennyksistä pitää ilmoittaa itse. Ilmoitettavia asioita ovat mm. puuttuvat ansiotulot, vuokratulot, luovutusvoitot ja luovutustappiot sekä muut pääomatulot. Monia vähennyksiä pitää myös muistaa itse vaatia kuten esimerkiksi matkakustannukset, tulonhankkimiskulut, kotitalousvähennys, elatusmaksut tai veronmaksukyvyn alentumisvähennys.


Kun ostat palveluja kotiin tai vapaa-ajanasunnolle, voit vähentää osan kuluista verotuksessa kotitalousvähennyksenä. Vähennystä saa tavaomaisista kotitalous-, hoiva- ja hoitotyöstä, kunnossapito- ja perusparannustöistä sekä tietotekniikan asennus- ja neuvontapalveluista. Myös aikuiset lapset voivat ostaa vanhemmilleen palveluja ja saada siitä kotitalousvähennyksen.

Kotitalousvähennystä ei voi saada palveluista, jotka ovat arvonlisäverottomia lukuunottamatta yksityiseltä palveluntarjoajan sosiaalihuollon palveluista esimerkiksi ateria- ja siivouspalvelusta. Kunnan tuottamat palvelut eivät oikeuta kotitalousvähennykseen.

Kotitalousvähennys täytyy hakea itse. Sen voi tehdä Omaverossa tai postitse verohallinnon lomakkeella. Palvelemme kaikissa kotitalousvähennykseen liittyvissä asioissa.


Kun kotitalous palkkaa itse työntekijän, on sillä pääsääntöisesti samat velvollisuudet huolehtia työnantajavelvoitteista kuin muillakin työnantajilla. Jos kotitalouden maksama palkkasumma yhdelle ja samalle henkilölle ylittää 1500 euroa on palkasta toimitettava ennakonpidätys ja maksettava se työnantajan sosiaaliturvamaksun ohella verovirastolle. Myös lakisääteiset eläke- ja tapaturmavakuutusmaksut on maksettava.

Työnantajasuoritukset kuuluvat oma-aloitteisiin veroihin, mikä tarkoittaa sitä, että maksajan on oma-aloitteisesti laskettava veron määrä ja maksettava se ajallaan.

Kotitaloustyönantajan on ilmoitettava tulorekisteriin maksamansa palkka, palkasta perityt työntekijän työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksu sekä työnantajan sosiaaliturvamaksu.


Lahjaveroilmoitus on tehtävä ja lahjavero on maksettava, kun lahjan arvo on 5000 euroa tai enemmän. Myös silloin kun samalta lahjanantajalta kolmen vuoden aikana saatujen lahjojen yhteisarvo on 5000 euroa tai enemmän, tulee antaa lahjaveroilmoitus Verohallinnolle.

Lahjaveroilmoitus ja lahjaveron maksaminen on lahjansaajan vastuulla. Veroilmoitus lahjasta on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa lahjan saamisesta. Verohallinnon verotuspäätöksen jälkeen lahjavero tulee maksaa kolmen kuukauden kuluessa verotuspäätöksestä.


Varainsiirtoveroa on maksettava vastikkeellisista kiinteistön ja arvopaperin luovutuksista. Verovelvollinen varainsiirtoverosta on luovutuksen saaja, eli ostaja.

Asunto-osakeyhtiön, keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön ja muun kiinteistöyhtiön osakkeen omistusoikeuden luovutuksesta suoritettava varainsiirtovero on 2,0 %. Vero on maksettava myös yhtiölainaosuudesta. Muun kuin edellä mainitun arvopaperin luovutuksessa vero on 1,6 %. Kiinteistön luovutuksen vero on 4 %.

Kiinteistökaupoissa varainsiirtovero on suoritettava viimeistään lainhuutoa haettaessa ja aina viimeistään kuuden kuukauden kuluessa kauppakirjan allekirjoittamisesta. Arvopaperikaupoissa vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa kauppakirjan tai sopimuksen allekirjoittamisesta. Uusien asuntojen kaupan yhteydessä vero on suoritettava kahden kuukauden kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä.


Perunkirjoituksen järjestämisvelvollisuus on kuolinpesän osakkaalla, jonka hoidossa vainajan omaisuus on. Perunkirjoitus tulee järjestää kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta, ja perukirja tulee toimittaa verottajalle yhden kuukauden kuluessa perunkirjoituksesta.

Jokainen kuolinpesä on yksilöllinen, joten perukirja laaditaan tapauskohtaisesti. Alla on listattu tavanomaisimpia perunkirjoituksessa tarvittavia asiakirjoja.

 • katkeamaton sukuselvitys vainajasta ja mahdollisesti aiemmin kuolleesta perillisestä
 • virkatodistukset kaikista kuolinpesän osakkaista
 • mahdollinen testamentti ja avioehtosopimus
 • aiemmin kuolleen puolison perukirja, jos vainaja oli kuollut leskenä
 • osituskirja mahdollisista aiemmista avioliitoista
 • perukirja, jos vainaja tai leski oli jakamattoman kuolinpesän osakas
 • saldotodistukset pankkitileistä ja lainoista sekä käteisvarojen määrä
 • arvopaperit ja rahasto-osuudet
 • tallelokeron avauksesta laadittu pöytäkirja
 • viimeisimmät verotiedot, veronpalautukset tai jäännösverot
 • asunto-osakkeen osakekirja ja isännöitsijätodistus
 • tiedot kiinteistöistä (kiinteistön nimi, sijaintikunta, rekisterinumero, pinta-ala, rakennukset ja käypä arvo)
 • kulkuneuvot ja niiden rekisteriotteet (autot, asuntovaunut, veneet, peräkärryt)
 • ampuma-aseiden tiedot lupanumeroineen
 • yritysomaisuus
 • kauppaliikkeiden/osuuskuntien jäsenyydet,bonukset ja etuudet
 • muu omaisuus, jolla on taloudellista arvoa (taide-esineet, korut, antiikki)
 • hautaukseen liittyvät laskut
 • vainajan elinaikaan kohdistuvat laskut, jotka tulevat maksettaviksi kuolinpäivän jälkeen (sairaala- ja apteekkilaskut, sähkö- ja puhelinlaskut ym.)
 • henkivakuutustiedot ja edunsaajat
 • perillisille annetut lahjat 3 viimeisen vuoden aikana ja ennakkoperinnöt
 • tavanomaista irtaimistoa ei tarvitse luetteloida, jos sen jälleenmyyntiarvo on alle 4000 euroa
 • mikäli vainaja oli avioliitossa, myös lesken omaisuus ja velat on ilmoitettava vastaavalla tavalla

Ota yhteyttä

Ajankohtaista


 • Image Tärkeät luvut vuodelle 2022
  Lue lisää
 • Image Työttömyysvakuutusmaksu poistuu alle 18-vuotiailta elokuussa
  Työttömyysvakuutusmaksua maksetaan 1.8.2022 alkaen vain täysi-ikäisenä tehdystä työstä.
  Työttömyysvakuutusmaksu peritään 31.7.2022 asti 17-64-vuotiailta työntekijöiltä. 1.8.2022 alkaen työttömyysvakuutusmaksun periminen lakkaa, kunnes työntekijä täyttää 18 vuotta.
 • Image Miten yritys voi tehdä lahjoituksen Ukrainan auttamiseksi?
  Lähtökohtaisesti yritys voi tehdä yhtiön olosuhteisiin nähden kohtuullisen lahjoituksen yhtiökokouksen päätöksellä. Vähäisistä lahjoituksista voi päättää myös yhtiön hallitus. Yritysten tekemät rahalahjoitukset eivät ole tuloverotuksessa vähennyskelpoisia.

Web-design

Meiltä myös responsiiviset kotisivut

Responsive
Nykyaikaiset ja modernit responsiiviset kotisivut HTML-5 -tekniikalla

Responsiiviset sivut näyttävät hyviltä niin isolta näytöltä kuin pieneltä mobiilinäytöltäkin.

Suunnittelemme sivut aina asiakkaan kanssa yhteisesti, jotta lopputulos on mahdollisimman täydellinen ja asiakkaan tarpeisiin sopiva.


Yhteystiedot
 • Käyntiosoite: Hokkosentie 4, 28220 Pori
 • Sisäänkäynti Mäkipäänkujan ja Sipinkujan risteyksestä
 • Postiosoite: Ketunkuja 2, 28220 Pori
 • Puhelin: 044-051 3666
 • Sähköposti: asiakaspalvelu[at]hpfeld.com
 • Avoinna sopimuksen mukaan